ကျောက်တံခါးမြို့၊ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၁) လုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာစခန်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် Infrastructure လုပ်ငန်း
  • '