တောင်ငူမြို့၊ ပြည်တော်သာ၊ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၁) လုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာစခန်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '