တောင်ငူမြို့၊ ပြည်တော်သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာစခန်းအတွင်း (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '