ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (တောင်ငူ)၊ ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ (၁၂၀'-၉၀'-၃၀') ရေမီးအပါအ၀◌င်၊ အ၀◌င်လမ်း ( ၁၀၀'-၁၂'-၈") Steel Structure တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '
  • '
  • '
  • '